İhale Duyuruları

28

November

2022

TPAO Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan 25 aday ekte yer alan listede gösterilmiştir. Adayların sınava katılım durumları, Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi tarafından Ortaklığımız Merkez Teşkilatı Eleman Talebine istinaden gönderilen listede isimleri bulunan adayların bildirdikleri adreslerine posta ve e-posta ile iletilecektir.

1-Sınavın Tarihi, Yeri Ve Şekli

TPAO Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, Yazılı sınav klasik usulde yapılacak olup 24 ve 25 Aralık 2022 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum şeklinde Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km Etimesgut/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

Her oturum 150 (yüzelli) dakika olacaktır. 1.Oturum saat 10.00 ‘da başlayıp 12.30’da tamamlanacaktır. 2.Oturum saat 14.00’de başlayıp 16.30’da tamamlanacaktır.


2-Sınavın Konuları Ve Değerlendirme Yöntemi

Her bir oturumda, İktisat,  Maliye,  Hukuk (Anayasa ve İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, Medeni Hukuk “Aile Hukuku Hariç”, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku),  Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Finansal Analiz, Ticari Hesap) ana dallarından ayrı ayrı 5 soru sorulacak şekilde toplamda 20  soruluk  (4 alan /her alan 5 soru) yazılı klasik usulde sınav yapılacaktır.
Herhangi bir oturuma katılmayan adayların değerlendirmesi "başarısız" olarak kabul edilecektir.
Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için aşağıdaki şartların her ikisinin birden yerine getirilmiş olması gerekir.
a) Her bir ana başlık dalından en az 60 puan alınması
b) Dört ana daldan alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması
Yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Ortaklık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Buna göre yazılı sınavda başarı gösteren ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınavın tarihi ve yeri ile sözlü sınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, kişilere tebligat yapılacaktır.

        3-Yazılı Sınava Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
Adaylar sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet ,pasaport, avukat kimliği, KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kartı Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. Kurum kimlik, ikamet izni ve Subay Astsubay vb. kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.
Adayların sınava girecekleri salonlar ve sınav programına ilişkin bilgiler ile sınavda uyulacak kural ve esaslar sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerinin çıktısını 12/12/2022 tarihinden itibaren  https://onlinebedam.baskent.edu.tr/kurum-sinavi-aday/site/login internet adresinden alacaklardır. Adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

     4-Yazılı Sınav Sorularına Ve Sonuçlarına İtiraz
Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınavın son oturumunun gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Başkent Üniversitesi Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Merkez’nin TR97 0013 4000 0007 9691 000 116 numaralı banka hesabına soru başı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte sınav sorularına yapılan itirazların gerekçelerini gösteren dilekçe ile TPAO’ya yapacaklardır.
Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlanmasını müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde Başkent Üniversitesi Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Merkez’nin TR97 0013 4000 0007 9691 000 116 numaralı banka hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak, aldıkları banka dekontu ile birlikte, yazılı olarak dilekçeyle TPAO’ya yapacaklardır.
T.C. Kimlik numarası, ad, soyad ve adres belirtilmeyen, imzası olmayan, banka dekontu eklenmeyen ve itiraz gerekçesi olmayan, TPAO kanalıyla intikal etmeyen dilekçeler; e-mail ve faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


    5-Sözlü Sınav
Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerin yoklanması yanında; muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65'ten aşağı olmaması şarttır.
Giriş sınav başarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, giriş sınavı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşit olması halinde ise, yabancı dil başarı derecesi daha üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınavı kazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcıları, giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır.
Sınav ile ilgili her türlü bilgi için iletişim bilgileri:


Tel: 0 (312) 207 20 68
E-posta: ekaptan@tpao.gov.tr
İlan olunur.