TP`nin Yeri > Dünyada ve Türkiyede Petrol

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birincil enerji kaynağı olan petrol ve doğal gaz, günümüzde stratejik önemini daha da arttırmış, endüstrinin ve ekonominin vazgeçilmez bir girdisi ve itici gücü haline gelmiştir. Dünyadaki mevcut enerji kaynaklarına, ispatlanmış rezervleri ve yıllık üretim miktarları açısından bakıldığında 2013 yılı sonu itibariyle dünya ispatlanmış petrol rezervleri yaklaşık 1,7 trilyon varil ve rezerv ömrü yaklaşık 53 yıldır. Doğalgaz rezervleri ise 185,7 trilyon m3 ve yaklaşık 55 yıldır.

2014 yılı sonu itibariyle dünya birincil enerji tüketimi içinde petrol %32,6, doğalgaz %23,7, kömür %30, nükleer enerji %4,5, hidroelektrik %6,8 ve yenilenebilir enerji %2,4 olarak sıralanmaktadır. Türkiye’de birincil enerji tüketimi ise doğalgaz %34,9, petrol %26,9, kömür %28,7 ve hidroelektrik %7,2 ve yenilenebilir enerji %2,3 olarak sıralanmaktadır.

Dünya günlük petrol üretimi son 10 yılda yaklaşık olarak %12 artarak 86,7 milyon varile tüketim ise yaklaşık olarak %14 artarak 91,3 milyon v/g’e ulaşmıştır.

Dünya yıllık doğalgaz üretimi son 10 yılda yaklaşık olarak %29 artarak 3,37 trilyon m3’e buna karşılık yıllık tüketim ise yaklaşık olarak %29 artarak 3,35 trilyon m3’e kadar ulaşmıştır.

Petrol fiyatlarında son yıllarda yaşanan dalgalanmalar ve bölgesel politik istikrarsızlıkların enerji arz güvenliği konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına taşıdığı günümüzde, ülkemizin petrol ihtiyacının büyük bir bölümünün ithal yoluyla temin edilmesi, yeni hidrokarbon kaynaklarının bulunması ve değerlendirilmesine yönelik yatırımlara öncelik verilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, petrol ve doğal gaz arz güvenliğimizin temini için yurtiçi ve yurtdışında arama ve üretim yapan Türkiye Petrolleri’nin stratejik önemi daha da artmaktadır.

Ülkemizde, 1954 yılında 6327 sayılı özel hukuk hükümlerine tabi kanunla entegre, özerk, çağdaş ve dinamik bir yapıda kurulan Türkiye Petrollerinin hedefi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketilen enerji içerisinde büyük bir paya sahip olan petrol ve doğal gazı öncelikle kendi öz kaynaklarımızdan olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan karşılayabilmektir.

Bu hedef doğrultusundaki Türkiye Petrolleri’nin, yurtiçinde ve yurtdışında hidrokarbon kaynaklarının aranması, keşfedilmesi, üretilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, risk faktörü oldukça yüksek olan petrol ve doğal gaz arama sektöründe üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk ve özveri ile yerine getirmektedir.

Ülkemizin, 2014 yılındaki ham petrol tüketimi 23,257 bin ton, doğal gaz tüketimi ise 39,8 milyar sm3’tür. Ham petrol tüketiminin %89,4’ü, doğal gaz tüketiminin ise %98,8’i ithalatla karşılanmaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle Ortaklığımız; Türkiye’de yaklaşık 1,33 milyar varil üretilebilir petrol rezervlerinin %63’üne ve 312 milyon varil kalan üretilebilir petrol rezervinin %82’sine, 19,6 milyar m3 üretilebilir doğal gaz rezervlerinin %62’sine ve 5 milyar m3 kalan üretilebilir doğal gaz rezervinin ise %44’üne sahiptir.

Son 10 yılda; ülkemizdeki jeolojik saha faaliyetlerinin %90’ı, jeofizik saha faaliyetlerinin %83’ü, sondajların %52’si, ham petrol üretiminin %73'ü ve doğal gaz üretiminin ise %48’ini gerçekleştiren Türkiye Petrolleri, arama faaliyetlerini başta Güney Doğu Anadolu ve Trakya Bölgeleri olmak üzere, aranmamış basenler ve diğer bölgelerimizde de yoğun olarak sürdürmekle birlikte, son yıllarda özellikle denizlerimizde de faaliyetlerini giderek artan bir ivme ile devam ettirmektedir.