İhale İlanları > TDLHZM-9 Batman Bölge Müdürlüğü Elektrifikasyon İşleri Hizmeti

TDLHZM-09 TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI TÜM ÜRETİM SAHALARI ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                          :  2018/224704

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası :  0312 207 2647 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa): ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  24 AY süre ile 37 Eleman, 7 adet sürücüsüz Pikap ve 1 adet sepetli araç ile  Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Sahaların Kamp ve İstasyonlarındaki Elektrifikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi İşidir.

b) Yapılacağı Yer                     :  TPAO Batman Üretim Müdürlüğü’ne bağlı mevcut ve yeni açılacak olan tüm ham petrol, doğalgaz, karbondioksit gazı ile su üretim sahaları ve istasyonları.

c) İşin süresi                               :  Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) AY’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                      :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                        Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530  Çankaya/ANKARA

                                                         Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                       :  22/05/2018 - Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

j) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Petrol ve Gaz sektöründe Teknik Personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 150,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

 

6 - Teklifler, 22/05/2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

 

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

 

11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

 

 

 İhale dokümanları için tıklayın