İhale İlanları > MIKHZM-305 TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü Jeneratör Kontrol/Bakım ve Temizlik Hizmeti

  

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İHALE İLANI

 

Dosya No: MIKHZM-305

Tp Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Yalankoz&Piyanko Sahaları Jeneratör Kontrol/Gözlem ve Temizlik  Hizmet Alımı İhalesi işi “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No: 2017/297784

  

1.      İdarenin

 

a) Adresi

:Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No:10 06100  

 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası

:0 312 207 20 00 ve 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi   (varsa)

: ihale@tpao.gov.tr

2.      İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

8 Jeneratörcü ve 4 Temizlikci ile TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Yalankoz&Piyanko Sahalarında bulunan jeneratörlerin işletmeciliği ve temizlenmesi işi

b) İşin yapılacağı yer

TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Yalankoz&Piyanko Sahaları

c) İşin süresi

Sözleşme tarihinden itibaren üç (3) yıldır.

3.      İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Söğütözü Mah.2180. Cad. No.10 Çankaya/ANKARA

Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

 

b) Tarihi ve saati

18.07.2017 / Saat 14.30

4.      İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

          d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

          e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından  (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: Bu iş için iş deneyim belgesi istenmeyecektir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

       Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.      İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

6.      Teklifler, 18.07.2017 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.      İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8.      Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9.   Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10. .Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

 İhale Dokümanları İçin Tıklayınız